Home / Tag Archives: عكسهاي رابطه نامشروع

Tag Archives: عكسهاي رابطه نامشروع

قبض تلفن رابطه نامشروع را فاش کرد !

من بلافاصله با آن شماره تماس گرفتم و با شنیدن صدای مردی جوان، فهمیدم که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد.آن روز خیلی عصبانی و خشمناک به خانه برگشتم و با پریسا صحبت کردم. همسرم که راهی جز بیان حقیقت نمی دید اعتراف کرد با پسری جوان ارتباط دارد و…! خراسان: شوکه شده بودم و چند بار رقم روی ...

Read More »