Home / Tag Archives: مكيدن سينه زنان

Tag Archives: مكيدن سينه زنان

معاینه بالینی از سینه زنان

معاینه بالینی پستان ،بررسی توسط مشاهده و لمس توسط پرسنل درمانی می باشد.معاینه بالینی پستان و ماموگرافی هردو مهم می باشد،مطالعات نشان داده ۵-۱۰%ازسرطانهای پستان ممکن است با ماموگرافی مشخص نشده ولی با معاینه بالینی از پستان کشف شوند.در حالیکه ۴۰%از مواردی که توسط معاینه بالینی کشف نمی شوند ماموگرافی آنها را مشخص می کند. معاینه بالینی از پستنان به ...

Read More »